Beskrivning

Intervall

Kvint
Intervall är benämningen på avståndet mellan två toner. Detta gäller oavsett var i skalan avståndet mellan tonerna är. Namnen på intervallen kommer ursprungligen från latin. I exemplet här till vänster utgår vi från tonen C och går upp till den femte tonen i skalan som är G. Detta intervall heter kvint.


Alla intervall i skalan

Här nedan ser du alla intervallen (tonavstånden) räknade från ettstrukna C. Lägg märke till att en kvint är ett tonsteg större än en kvart medan kvarten bara är ett halvt tonsteg större än en ters. Detta beror på att det är ett halvt tonsteg mellan tonen E och tonen F (samma gäller mellan tonen B och tonen C). Men, mellan alla andra stamtoner (vita tangenterna på pianot) så är det ett helt tonsteg. Detta gör att tersen C till E blir ett halvt tonsteg större än tersen E till G. Därav kommer det sig att t ex en prim kan kallas ren eller överstigande, en kvart, kvint eller oktav kan kallas förminskad, ren eller överstigande och sekund, ters, sext eller septima kan kallas för förminskad, liten, stor eller överstigande.

I enstaka fall kan man få dubbelförminskade eller dubbelöverstigande intervall. Dessa markeras med dubbel-b eller dubbel-#. 

Alla intervall i skalan

Intervall från kvart till sext

Intervall från septima till oktav

Man kan räkna intervallen från vilken ton som helst i ett notsystem och antingen stigande nedifrån och upp eller fallande uppifrån och ner.

Här är en något förenklad tabell baserad på vår västerländska diatoniska skala ( Samma som tangenterna på ett piano). Du kan också lyssna på och se hur många tonsteg det är i respektive intervall. Observera att det är totalt tolv halva tonsteg i skalan.

Prim 0 tonsteg

Den första

Liten sekund 0,5 tonsteg

Den första höjd ett halvt
tonsteg eller den andra
sänkt ett halvt tonsteg

Sekund 1 helt tonsteg

Den andra

Liten ters 1,5 tonsteg

Den andra höjd ett halvt
tonsteg eller den tredje
sänkt ett halvt tonsteg

Ters 2 hela tonsteg

Den tredje

Kvart 2 hela +
1 halvt tonsteg

Den fjärde

Äverstigande kvart 3 hela

Den fjärde höjd ett halvt
tonsteg eller den femte
sänkt ett halt tonsteg

Kvintintervall

3 hela +

1 halvt tonsteg

Den femte

Liten sext 4 hela tonsteg

Den femte höjd ett halvt
tonsteg eller den sjätte
sänkt ett halt tonsteg

Sextintervall 4 hela +
1 halvt tonsteg

Den sjätte

Liten septima 5 hela tonsteg

Den sjätte höjd ett halvt
tonsteg eller den sjunde
sänkt ett halt tonsteg

Septimaintervall 5 hela +
1 halvt tonsteg

Den sjunde

Oktavintervall 6 hela tonsteg

Den åttonde

 

I exemplet här ovan har vi utgått från en och samma ton för att visa intervallbenämningarna. Ett intervall är dock alltid avståndet mellan två toner oavsett var i ackordet, skalan eller melodin dom befinner sig.

Ex 2.

Terser


Ovan ser du terser i olika lägen. Intervallet ters bestäms av antalet tonsteg mellan tonerna och inte var gruntonen för intervallet befinner sig. För att få två hela tonsteg måste vi i takt 2, 3 och 6 ovan lägga till ett korstecken (#).

Mer om intervall

Melodiskt intervall är när tonerna spelas i följd efter varandra.

Harmoniskt intervall är när tonerna spelas samtidigt.

Man skiljer på dissonanta och konsonanta intervall. Ett dissonant intervall är särklingande vilket motsvaras av att det låter illa eller falskt. Ett konsonant intervall är välklingande vilket motsvaras av att det låter rent och klingar väl.

Komplementära intervall är två eller fler intervall som innehar samma toner fast det ena intervallet har tonerna i omvänd ordning. T ex Om vi har intervallet C-E och intervallet E-C i följd så är dessa komplementära till varandra.

Analoga intervall (utökade intervall) är intervall större än en oktav. När man har intervall större än en oktav så lägger man till en oktav till intervallet. T ex C1 till D2 som då blir en oktav + en sekund (7+2= stor nia)  och heter nona. Andra analoga intervall är en oktav + en ters (7+3=stor tia) som heter decima. Men vi brukar normalt använda sifferbeteckningen här i Sverige. 

Skillnaden på dur och moll

I durtonarter är tersen alltid en stor ters och i molltonarter är tersen alltid liten. En stor ters eller som den också kallas durters har 2 hela tonsteg mellan grundtonen och andra tonen medans en liten ters eller med andra ord en mollters har 1,5 tonsteg mellan.

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Musiklexikon med musiktermer och förklaringar till ord som används i musik och som börjar på bokstaven I.
Intervall