Description

Termer och symboler för tempo, dynamik, artikulation och ornamentering

Det finns massor av musiktermer inom notskrift vilka används för att den som skriver musiken skall kunna återge hur han eller hon vill att musikstycket skall framföras/spelas. Att det är näst intill omöjligt att i skrift kunna återge exakt hur man vill att ett stycke eller en låt skall spelas är en självklarhet. Men, för att komma så nära som möjligt lägger vi till olika musiktermer och tecken för att komma så nära kompositörens tankar som möjligt.

Följande sida skiljer sig från Globalmusix ordbok med det att vi här har uteslutit alla ord som inte direkt har med notskrift att göra.

Tempobeteckningar

Tempo = Tid, hastighet
Tempo i musik

Tempobeteckningar är musiktermer som huvudsakligen är placerade i början av notsystemet och utöver hastighet så återger tempobeteckningen också lite av karaktären i musiken.

De vanligaste tempobeskrivningarna är

 • Grave: Långsamt och allvarligt
 • Largo: Brett, långsamt
 • Andante: Gångtakt
 • Moderato: Måttligt fort
 • Allegretto: Tämligen snabbt
 • Allegro: Snabbt, Glatt
 • Vivace: Snabbt, Livligt
 • Presto: Mycket snabbt
 • Prestissimo: Så snabbt som möjligt

Metronom
Självklart kan inte tempobeteckningar som dessa återge några exakta specifikationer på hur snabbt musiken skall spelas. För att få ytterligare hjälp kan man använda en metronom som ursprungligen var gjord som ett urverk med en pendel som tickar i inställt tempo. Idag används digitala metronomer med steglöst inställbart tempo.Dynamik

Dynamik = Styrkegrad
Som komplement till tempo används styrkegradsbeteckningar som talar om hur starkt eller svagt musiken skall spelas. De vanligaste beteckningarna för detta är.

 • p:piano=svagt
 • pp:pianissimo=mycket svagt
 • ppp:piano pianissomo=så svagt som möjligt
 • f:forte=starkt
 • ff:fortissimo=mycket starkt
 • fff:forte fortissimo=så starkt som möjligt
 • mp:mezzo piano=medelsvagt
 • mf:mezzoforte=medelstarkt
 • fp:fortepiano=först starkt sedan direkt svagt
 • sf:sforzando=starkt framhävande av en enskild ton eller ett enstaka ackord

Dynamik
Alla styrkegradsbeteckningar används huvudsakligen inne i själva notskriften och används för att variera dynamiken i musiken. En styrkegradsbeteckning kan återge hur en enskild ton eller ackord skall spelas likväl som en del av ett stycke eller en hel sats. men de räcker inte för att vi skall kunna återge hur vi vill att vår musik skall låta. Det måste till något mer. Detta 'mer' är föredragsbeteckningar.

Föredragsbeteckningar

Såväl tempo som styrkegradsbeteckningarna kan varieras ytterligare med hjälp av föredragsbeteckningar. Detta är ord som ytterligare i detalj beskriver hur musiken skall spelas. Vi använder alltså Tempo, Dynamik och lägger till en specifik egenskap till dessa genom att addera ytterligare ord eller tecken för att bli ännu mer exakt i vårt sätt att tala om för dirigenter och musiker hur vi vill att vår musik skall uppfattas. Här är en lista med de vanligaste föredragsbeteckningarna.

 • accel:snabbare och snabbare
 • affetuoso:med känsla
 • allargando:långsammare, bredare
 • amabile:älskligt
 • amoroso:kärleksfullt, ljuvt
 • appasionata:lidelsefullt
 • brillante:glänsande
 • burlesco:skämtsamt
 • cantabile:sångbart
 • capriccioso:nyckfullt
 • con anima:själfullt
 • con brio:med glans
 • con dolore:med smärta
 • con forza:med kraft
 • con fuoco:eldigt
 • com impeto:häftigt
 • con moto:rörligt
 • con passione:passionerat
 • crescendo:starkare och starkare
 • deciso:bestämt
 • diminuendo:svagare och svagare
 • dolce:ljuvt
 • doloroso:smärtsamt
 • eroico:heroiskt
 • espressivo:uttrycksfullt
 • festivo:festligt
 • funebre:sorgligt
 • giocoso:skämtsamt
 • grazioso:graciöst
 • impetuoso:häftigt
 • indeciso:obestämt
 • lamentabile:klagande
 • largamente:brett
 • legato:bundet
 • leggiero:lätt
 • liberamente:fritt
 • maestoso:majestätiskt
 • marcato:betonat
 • marciale:marschliknande
 • meno mosso:lugnare
 • mobile:rörligt
 • molto:mycket
 • morendo:avtagande, döende
 • nobile:ädelt
 • non troppo:ej för mycket
 • pesante:tungt
 • poco:något
 • pomposo:pompöst
 • religioso:andäktigt
 • rigoroso:strängt
 • ritardando:långsammare
 • serioso:allvarligt
 • sensibile:känsligt
 • slentando:långsammare
 • sospirando:suckande
 • sostenuto:uthållet
 • stinguendo:slocknande
 • stringendo:snabbare
 • subito:plötsligt
 • temestoso:stormande
 • tenuto:uthållet
 • troppo:för mycket
 • tumultuoso:larmande
 • tutti:alla
 • tutto:hel
 • vivo:livligt

Crescendo

Istället för- eller tillsammans med tempo- och föredragsbeteckningar används ibland också ritade tecken för att hjälpa till. Med hjälp av dessa tecken kan kompositören tala om hur länge t ex en styrkegradsökning skall hålla på.  Crescendot (ljudstyrkeökningen) i bilden börjar alltså från den första noten och håller på tom den tredje noten i andra takten. Vill man att crescendot skall hålla på längre så gör man helt enkelt ett mer utdraget tecken.


Diminuendo
Samma sak gäller för diminuendo.Symboler för artikulation

Dessa symboler/tecken talar om hur en individuell not skall spelas.

 
FermataFermata, ton eller paus hålls ut
 
Giĺ arcoGi'arco, spela bara med nedstråk på ett stråk- instrument eller knäpp neråt med plektrummet på en gitarr
 Marcato
Marcato, spelas starkare eller med mer attack
 Martellato
Martellato, spelas mycket starkare än kringliggande noter
 Natural Harmonic
Natural harmonic, spela på öppen sträng.
 Pizzicato
Pizzicato, fingerknäpp , knäpp strängarna istället för att använda stråke
 Pizzicato stränglyft
Pizzicato, stränglyft , lyft o släpp strängen istället för att använda stråke
 Staccato
Staccato, spelas mycket kortare än noterat, normalt halva notlängden
 Staccatissimo
Staccatissimo, spelas mycket kortare än noterat, ca: 1/4 notlängd
 Sullarco
Sull'arco, spela bara med uppstråk på ett stråk- instrument eller knäpp uppåt med plektrummet på en gitarr
 Tenuto
Tenuto, spelas uthållet, tom lite längre än noterat


Musiktermer och symboler för ornamentering

Ornamenteringar används för att tala om när man som musiker skall ändra tonhöjd på en ton. Ett typiskt tillfälle då detta använs är närman spelar en drill. Alltså en mycket snabb växling fram och tillbaka mellan två närliggande toner.
 Drill
Drill, mycket snabba växlingar mellan noterad ton och närmast överliggande ton
 Pralldrill
Pralldrill, mycket snabb växling mellan noterad ton och närmast överliggande ton
 Omvänd pralldrill
Omvänd pralldrill, mycket snabb växling mellan noterad ton och närmast underliggande ton
 Gruppetto
Gruppetto, snabb växling mellan noterad ton, överliggande ton,noterad ton, underliggande ton och åter till noterad ton


.

 Omvänd gruppetto
Omvänd gruppetto, snabb växling mellan noterad ton, underliggande ton, noterad ton, överliggande ton och åter till noterad ton
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Musiktermer L-Ä. Här får du förklaringen på den musikterm du söker. A
Musikartikel
Här får du förklaringen på den musikterm eller det musikord du söker.
Musiktermer.