Description

Musiktermer och musikord på A.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

A

 

A prima vista.

Att sjunga efter noter man ej tidigare sett.

 

AC

Benämning för växelström.

 

A cappella "Genre / Benämning"

Att framföra ett musikstycke utan ackompanjemang av några instrument. Musikstycket framförs av enbart en eller flera sångstämmor.

 

A capriccio "Fantasifullt"

Läggs till efter styckets namn t ex. Rondo a capriccio. Ger utövaren rätt att fritt utöva musikstycket.

 

A´quatre mains "Benämning"

 Att spela fyrhändigt. T ex två personer som spelar på en flygel eller ett piano. Begreppet används inom kammarmusiken och var vanligt under 1800-talet.

 

Accellerando "Tempoförändring"

Spela med ökande tempo

 

Accentato "Med eftertryck"

Anger hur ett stycke eller del av stycke skall spelas

 

Acciacctura "Anslås"

Kort genomstruket förslag

 

Acid jazz "Musikgenre"

Musik som är en blandning av disco, jazz, soul och funkmusik. Musiken utvecklades under 1980-talet på klubbarna i London innan den började spridas runt om i världen.

 

Ackompanjemang "Stöd till sång eller soloinstrument"

Ett eller flera instrument som spelar bakgrund till solist på sång eller soloinstrument

 

Ackord "Samklingande"

Tre eller fler olika toner som klingar tillsammans samtidigt.

 

Ackordsanalys "Symbol"

Notationsform. Oftast som bild på ett ackord

 

Adagietto "Tempobeskrivning"

Ganska långsamt 70-80bpm (slag/minut)

 

Adagio "Tempobeskrivning"

Långsamt och släpande 66-76 bpm (slag/minut)

 

ADAT "Förkortning"

Alesis Digital Audio Tape. Från början av 1990-talet då Alesis skapade möjligheten att spela in åtta spår digitalt på ett 1/2" SVHS videoband.

 

A due "Stämbestämning"

Anger antalet stämmor till två stycken

 

A piacere "Efter behag"

Anger hur ett stycke skall spelas. I detta fallet får musikern eller dirigenten avgöra hur stycket skall spelas.

 

ADSR "Synthinställningsparametrar"

Attack Decay Sustain Release inställningsparametrar på en syntheziser

 

Ad libitum "Efter behag"

Anger hur ett stycke skall spelas. I detta fallet får musikern eller dirigenten avgöra hur stycket skall spelas.

 

Affettuoso "Tillgivet"

Anger hur musiken skall framföras. I detta fall med känsla.

 

Affetrettando "Tempobeteckning"

Anger att ett stycket skall spelas i ett raskt tempo

 

Afterbeat "Efterslag"

Är rytmen som uppstår i jazzens 4/4-takt där man lägger betoningen på 2:a och 4:e slaget i takten.

 

Agitato "Upprört"

Anger hur musiken skall framföras. I detta fall med upprördhet.

 

Agogik "Samlingsnamn"

Begrepp för det som gör en musikalisk tolkning individuell beroende på musikern/musikerna.

 

Aidatrumpet "Instrument"

I huvudsak en helt rak trumpet med endast en ventil. Läs mer om aidatrumpeten här

 

Air eller Ayre " Typ av stycke"

En- eller flerstämmigt melodistycke

 

Aktiv högtalare "Högtalare"

Högtalare med inbyggda funktioner, t ex förstärkare, equilazer, filter m.m.

 

Akustik "Ljudterm"

Samlingsnamn för läran om ljudets utbredning.

 

Al fine "Från början"

Används tillsammans med da capo eller dal segno. Man spelar från angivet ställe till al fine (slut)

 

Algoritm "Problemlösning"

Definierad instruktion för beräkning av ett specifikt problem. Används inom matematik och databeräkningar.

 

Alla breve "Taktbestämning"

Halvnoten anger pulsen

 

Al luogo "Plats"

Från latinets plats

 

Allargando "Tempoförändring"

Växa bredare och minska i tempo, vanligt i slutet av ett stycke.

 

Allagramente "Muntert"

Anger att stycket skall spelas muntert

 

Allegrissimo "Tempobeskrivning"

Mycket snabbt upp till 160 bpm (slag/minut).

 

Allegretto "Tempobeskrivning"

Snabbt 110-150 bpm (slag/minut)

 

Allegro "Tempobeskrivning"

Snabbt 120-168 bpm (slag/minut)

 

Allegro moderato "Tempobeskrivning"

Ganska snabbt 112-124 bpm (slag/minut)

 

Allemande "Musikgenre/Musikstycke"

Allemande kommer från franskans ord för tysk och är en av barockens mest populära dansformer. Från början var allemanden svitens första sats men i många fall föregås den av ett förspel eller inledande steg. Allemanden går i medeltempo och spelas i tvåtakt. Dansen skall dansas 'högtidligt' och musiken spelas likaså i samma stil.

 

Alphorn "Instrument"

Schweiziskt nationalinstrument i trä. Läs mer om alphornet här

 

Al segno "Till tecknet"

Anges i samband med en repristecken.

 

Alt "Stämma"

Den näst högsta sångstämman i fyrstämmig musik. Tonomfånget ligger normalt mellan g och e2. Altstämman är också den lägsta stämman för kvinnorösten. I instrument sammanhang gäller alt för instrument med ungefär samma tonomfång som altrösten, t ex altsaxofon eller altfiol.

 

Alta "Hög"

I samband med stämma

 

Altbasun "Instrument"

Altbasunen eller som vi benämner den i Sverige 'Alttrombon' är ett bleckblåsinstrument med samma utformning som övriga basuner. Läs mer om altbasunen här

 

Alterering "Tonhöjdsändring"

Ändring med ett halvt tonsteg upp eller ner.

 

Alternativo "Växelvis"

Anges i samband med flera stämmor

 

Altfiol "Instrument"

Altfiolen eller violan som den också heter ser ut som en något förstorad vanlig fiol. Läs mer om altfiolen här

 

Althorn "Instrument"

Althornet är ett bleckblåsinstrument. Läs mer om althornet här

 

Altklarinett "Instrument"

Altklarinetten tillhör träblåsfamiljen och stäms i D. Läs mer om altklarinetten här

 

Altoboe "Instrument"

Altoboe är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad . Läs mer om altoboen här

 

Altro " Annan"

Anges i notskrift då det finns flera alternativ

 

Altviolin "Instrument"

Se altfiol

 

Amabile "Älskvärt"

Anger att ett stycke skall spelas med älskvärdhet.

 

Ambience "Känsla"

Känsla skapad av omgivning eller digitaleffekt.

 

Ambient "Musikgenre"

Elektronisk musikgenre med musik som är mer av ljudbilder än av egentliga låtar/melodier. Namnet kommer från synthmusiken under 1970-talet och Brian Eno var förmodligen den som var först med denna musik i England.

 

Ambient Groove "musikgenre"

En genre inom Electronica som beskriver våra levnadsmiljöer. Musiken används bl.a. inom Yoga och meditation.

 

Amoroso "Kärleksfullt"

Anger att ett stycke skall spelas kärleksfullt.

 

Amplitud "Ljudstyrka"

Ljudstyrka. Mätetal för ljudets styrka mätt i decibel (dB). Läs mer om ljudstyrka här

 

Am steg "Spelsätt"

Stråken förs vid stallet på ett stråkinstrument

 

Analog "Äverensstämmande"

Ljudsignal som är kontinuerlig (verklig). Till skillnad från en digital ljudsignal som framställs elektroniskt.

 

Anche "Också"

Anges tillsammans med annan beteckning

 

Ancora "Igen"

Anges vid upprepning

 

Andante "Tempobeskrivning"

Gångtakt 76-108 bpm (slag/minut)

 

Andantino "Tempobeskrivning"

Gångtakt 76-108 bpm (slag/minut)

 

Anglaise "Dansrytm / musikgenre"

Anglaise är franskans ord för engelska och är en dansrytm i 2/4- eller 4/4-takt. Anglaisen har fått sitt namn eftersom den ursprungligen kommer från Englands 'Country dances'. Ursprungligen förekom dansen på hovet men spreds senare till folket.
Samma dansrytm förekommer i sviter och i Frankrike utvecklades anglaisen till kadriljen.

 

Animato "Själfullt"

Anger att ett stycke skall spelas med inlevelse.

 

Ansats "Benämning"

En tons startögonblick. Från viloläge till tonens regelbundna svängningar.

 

Antifoni "Växling"

Växling mellan två sjungande eller spelande par eller grupper. Vanligt förekommande i folk- och kyrkomusik. Förekommer också inom gospel, mellan två soloinstrument och i instrumental jazzmusik.

 

Appassionato "Lidelsefullt"

Anger att ett stycke skall spelas med inlevelse

 

A prima vista "Direkt från notbladet"

Att spela ett stycke efter noter som man inte tidigare repeterat.

 

Arco "Arco"

Anger att man spelar med stråke på t ex en fiol

 

Aria "Musikgenre/Musikstycke"

Arian är en solosång och namnet kommer från italienskans air som betyder luft. Arian är vanligt förekommande i operor och sakral musik. När arian framförs som fristående musikstycke benämns den konsertaria. Under barockepoken utvecklades arian till att bli mer avancerad och den mest omtyckta ariastilen under barocken kom att bli dacapoarian. Arian har kommit att bli en av de mest uppskattade och omtalade delarna i ett klassiskt musikstycke även i modern tid.

 

Arioso "Sångbart"

Anger att ett stycke är sångbart

 

Arpeggio "Brutet ackord"

Ackordet spelas ton för ton

 

Artrock "Musikgenre"

Art rock eller på svenska konstrock är en undergenre till rockmusik som innefattar all form av konstmusik och avantgardistisk musik med grund i den klassiska musiken. Genren uppstod i England under första hälften av 1970-talet med band som Genesis, Pink Floyd, King Crimson och Yes.

 

Assai "Mycket"

Användes tillsammans med tempobeteckning

 

A tempo "I tempo"

Återgå till styckets ursprungstempo

 

Attacca "Fortsätt"

Spela vidare utan uppehåll

 

Atonal "Musikgenre"

En musikalisk stilbeteckning. Atonal musik är musik utan tonalt centrum. Samlingsnamn för musik under 1900-talets början som inte höll sig till gängse normer vid komposition och uppförande.

 

Audio " Egenskap"

Från engelskans ord för ljud.

 

Audiosuite "Effektsystem"

Samlingsnamn för plug-in effekter som inte arbetar i realtid. Effekten måste läggas på efter t ex en inspelning.

 

Aulos " Instrument"

Aulos är ett forngrekiskt träblåsinstrument och har vissa likheter med dagens oboe. Läs mer om auolosen här

 

Autentisk tonart "Kyrkotonart"

Likställer grundtonen med skalans lägsta ton. Till skillnad från plagal kyrkotonart som förskjuter omfånget en kvart nedåt (fyra tonsteg ned)

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Gitarrackord 11. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 12. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 10. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 9. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 8. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musiktermer A