Description

Notskrift

Notskrift är vårt sätt att informera andra om hur vi vill att vår musik skall spelas och hur den bör låta. Notation har dock bristen att vi kan tolka den lite olika person till person.

 

Notsystem linjer

Underlag för notskrift

Underlaget för notskrift kallas för notsystem och består av fem linjer och fyra mellanrum. Det är på dessa linjer och i dessa mellanrum som vi placerar våra noter när vi skriver musik.

 

  

 

Förtecken

Förtecken

I början på systemet placeras de tecken som talar om vilken tonart, vilket tempo och vilken taktart musiken skall spelas i. Dessa kallas med ett gemensamt namn för 'fasta förtecken'. Räcker inte notsystemet till använder vi hjälplinjer. Hjälplinjerna i bilden här intill ser du på de två noter som ligger över och under notsystemet.

 

Taktdelningslinjer

Taktindelning

Vi delar in vår notskrift i takter. Varje takt avslutas med en vertikal linje. Denna linje kallas för taktlinje och om vi tittar på höger sida om halvnoterna så ser vi en dubbel taktlinje. Den dubbla taktlinjen avslutar man varje rad med.

I början på ovanstående notsystem står taktarten 4/4 och i första takten så ser vi också att om vi använder 4st fjärdedelsnoter så fyller vi takten och i den andra takten har vi två halvnoter som också fyller takten. Taktarten visar alltså hur många slag det skall vara i varje enskild takt. I detta fallet är det fyra slag per takt.

Klaver

I notskrift använder man klaver för att ange var en viss tonhöjd är placerad i systemet. Vi visar alltså med hjälp av klaven var en bestämd not/tonhöjd i skalan är placerad och utifrån den tonen kan vi placera ut resten av noterna i skalan.

G-klav

G-klav / Diskantklav

G-klaven (Diskantklav) ringar in andra linjen nerifrån och talar om för den som spelar att tonen G är placerad på denna linje.

 

F-klav

F-klav / Basklav

F-klaven (Basklav) som visar att vi har tonen F mellan de två prickarna.

 

Detta är de två vanligast förekommande klaverna som används i notskrift idag.
Vi använder klaverna tillsammans eller var för sig beroende på om vi skriver musik för ett enskilt soloinstrument, sång eller t ex piano.

 

Pianoklaver
I notskrift för soloinstrument används beroende på instrument antingen den ena eller andra klaven. När det gäller t ex piano så använder vi båda klaverna samtidigt och då kan det se ut så här. G-klaven visar vad som skall spelas med höger hand (melodislingan) och F-klaven visar vad som skall spelas med vänster hand (Basstämman).

 

 

 

 Taktarter

3/4-takt

 

Taktarten anger vilken takt melodin skall spelas i. T ex 3/4-takt som motsvarar vår vanliga valstakt. Det finns flera olika taktarter som används i olika slags musik. Den vanligaste taktarten i vår populärmusik är 4/4 takt vilket benämns fyra fjärdedels takt.

 

Till de vanligaste taktarterna räknas 2/4, 3/4, 4/4  och 6/8. I princip kan man ange vilken taktart som helst så länge den stämmer med noternas beteckning. Alltså kan man ange taktarten 5/4 eller t ex 12/8. Man talar om för den som skall spela stycket hur många fjärdedelar, åttondelar eller sextondelar som ingår i varje takt.

Tonarter

Utan kors eller b-tecken

Inga kors eller b-tecken = C-dur eller a moll

Tonarten bestäms med eller utan kors- eller b-tecken i notskrift. Ett korstecken höjer tonarten och ett b-tecken sänker tonarten. Är det inget kors- eller b-tecken så är det skrivet i C-dur eller a-moll.

 

Tre korstecken

Tre korstecken = A-dur eller fiss moll

Med ett eller flera korstecken så ändrar vi tonart till det som antalet förtecken anvisar. Vi använder upp till sex stycken korstecken beroende på tonart.

 

 

Tre b-tecken

Tre b-tecken = Ess-dur eller c-moll

Samma sak gäller för b-tecken med den skillnaden att ett b-tecken sänker tonarten.

 

Man kan tillfälligt höja eller sänka en ton inne i själva notskriften genom att placera ett temporärt kors- eller b-tecken framför den ton man vill förändra. 

 

Tempo

Largo tempobeteckningTempot bestäms av texten ovanför och alldeles i början av notsystemet. Tempot avgör hur fort vi skall spela ett musikstycke.

 

 

Nästan alla tempobeskrivningar som sker med ord kommer ursprungligen från italienskan. Largo är en av dessa och betyder att man skall framföra musiken mycket långsamt. I modern musik används oftast bpm med en sifferkombination framför. Bpm står för 'Bits per minutes' vilket är engelska och betyder 'slag per minut'. Man kan också använda båda i kombination som i vårt exempel här ovanför.

 

Notvärden

Våra noter är uppdelade i helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot osv. En helnot är således lika lång som två halvnoter eller 4st fjärdedelsnoter tillsammans.
Ett notvärde motsvarar den tid som tonen man spelar skall ljuda i förhållande till det tempo som musiken är skriven i. Detta låter mer invecklat än vad det egentligen är.
Helnot = två halvnoter
Om vi sätter in det hela i sitt sammanhang så får vi följande bild.
En helnot är lika med två halvnoter.

Halvnot = Två fjärdedelar
Som är lika med fyra fjärdedelsnoter som är lika med åtta åttondelar osv. Vi halverar alltså notens längd för att kunna skriva tidsmässigt kortare toner. Detta gör vi enligt följande tabell.

 

  • Helnot delas med två och vi får
  • Två halvnoter som delas med två till
  • Fyra fjärdedelar som delas med två till
  • Åtta åttondelar som delas med två till
  • sexton sextondelar som delas med två till
  • trettiotvå tretiotvådelar osv.

Det finns egentligen ingen begränsning om hur kort ett notvärde kan vara i notskrift. Begränsningen ligger i ett musikstyckes tempo och vår förmåga att kunna spela snabba tonföljder.

 

Skribent: Eddie Westergren

Publicerad: 2009-05-06

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Notskrift.