Beskrivning

Nottecken, symboler i notskrift

Ett förtecken används för att mer exakt tala om för den som spelar efter noter i vilken taktart, tempo och tonart som stycket skall spelas i. Det finns två olika former av förtecken inom musiken. Dels fasta förtecken vilka placeras i början på notsystemet och de förtecken som kallas för tillfälliga förtecken och som används inne i själva notskriften.

Fasta förtecken

Klav

Klaven är normalt placerad som första fasta förtecknet på varje rad i notsystemet och anger tonhöjden för de fem linjerna och de fyra mellanrummen i notsystemet.

Vill man höja en hel oktav skriver man siffran åtta ovanför klaven. Vill man höja två oktaver så skriver man siffran 16 ovanför klaven. Detsamma gäller om man vill sänka en eller två oktaver fast då placerar man siffran under klaven.

G-klav
G-klav eller diskantklav som den också heter ringar in den andra linjen nedifrån och talar om att denna linje representerar tonen ettstrukna g. Andra toner i skalan utgår från detta angivna g. Manlig sångstämma är alltid en oktav lägre än den noterade stämman. Ibland sätter man ut en åtta under klaven men stämman klingar ändå endast en oktav under.

 

F-klav
F-klav eller basklav som den också heter ringar in den fjärde linjen nedifrån och talar om att denna linje representerar tonen lilla f. Andra toner i skalan utgår från detta angivna f. Placeras F-klaven på tredje linjen nedifrån kallas den för barytonklav och på femte linjen nedifrån benämns den subbasklav.


Alt-klav
C-klav eller altklav som den också heter anger läget för ettstrukna c vid inbuktningen i mitten på tecknet. Tecknet kan förekomma i fyra olika lägen: Sopranklav - första linjen, Mezzosopranklav - andra linjen, Altklav - tredje linjen, Tenorklav - fjärde linjen. Vanligast är Altklaven på tredje linjenKorstecken och b-tecken

Kors- och b-tecken används för att höja respektive sänka ett tonläge med ett halvt steg. Dessa tecken kan användas både som fasta förtecken och som tillfälliga förtecken inne i notskriften. Placeras tecknet som ett fast förtecken så anger det tonart och gäller alla noter på den raden som det är placerat på. Placeras det inne i stycket så gäller det för den specifika noten och alla där på följande noter på samma rad. För att återställa en tillfällig höjning eller sänkning inne i ett stycke använder man ett återställningstecken framför noten Återställnngstecken
Ett återställningstecken används enbart inne i notskriften.

Korstecken
Korstecknen placeras direkt efter klaven när det används som ett fast förtecken. Korstecknen har sin fasta ordning och talar om i vilken tonart stycket skall spelas i. Man använder normalt upp till sex stycken korstecken beroende på vilken tonart som skall anges. Du kan läsa mer om tonarterna här.


B-tecken
B-tecken placeras direkt efter klaven när det används som ett fast förtecken. B-tecknen har sin fasta ordning och talar om i vilken tonart stycket skall spelas i.Man använder normalt upp till sex stycken b-tecken beroende på vilken tonart som skall anges. Du kan läsa mer om tonarterna här.


Taktartsbeteckningar

Takt eller taktart anger hur många slag som varje takt skall innehålla.

Taktart
Taktarten - i detta fall fyra fjärdedelstakt - placeras efter klaven och eventuella korstecken eller b-tecken i notsystemet. Taktarten talar om i vilken takt som stycket skall spelas i. I vårt exempel så skall vi spela så att det sammanlagda värdet på alla noter i takten tillsammans motsvarar fyra stycken fjärdedelsnoter.

Andra vanligt förekommande taktarter är

 

TvåtaktTvå fjärdedelstaktTre fjärdedelstaktSex åttondelstaktC-takt Halvtakt

 

 

 

Hur paus visas i notskrift

Det finns massor av notttecken som visar hur du skall uttrycka en ton (not) i ett stycke och hur vi vill att tonen eller stycket skall spelas. För att kunna bestämma dessa uttryck så som styrka, känsla, tempo, vila och intensitet m.m. så kompletterar du noterna med tecken. Ett av dessa tecken är paus som ersätter en ton (not) som inte ska spelas.

Vi ersätter alltså en not med en paus för att visa att vi inte skall spela eller sjunga något under den tid som pausen/pausarna visar.

Helpaus

Helnotspaus i notskrift
Helpausen hänger under fjärde notlinjen och visar att hela takten skall vara ospelad. Till skillnad från övriga paustecken så visar helpausen att hela takten skall vara ospelad oavsett vilken taktart stycket är skrivet i.Halvpaus / Halvnotspaus

Halvnotspaus i notskriftHalvpausen ligger på tredje notlinjen och visar att vi skall göra ett uppehåll som motsvarar 2st fjärdedelsnoter och alltså inte en halv takt. En halv takt kan ju bestå av mer eller mindre än 2 fjärdedelar t ex 3, 4 eller 5 fjärdedelar.Fjärdedelspaus

Fjärdedelspaus i notskrift
Fjärdedelspausen ser ut så här och motsvarar en fjärdedelsnot  FjärdedelsnotÅttondelspaus

Åttondelspaus i notskrift
Åttondelspausen ser ut så här och motsvarar en åttondelsnot ÅttondelsnotSextondelspaus

Sextondelspaus i notskrift
Sextondelspausen ser ut så här och motsvarar en sextondelsdelsnot  SesxtondelsnotTrettiotvådelspaus

Trettiotvådelspaus i notskrift
Trettiotvådelspausen ser ut så här och motsvarar en trettiotvådelsdelsnot Trettiotvåondelsnot

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Skalövningar och etyder för soloinstrument. Spela direkt eller tanka ner.
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Nottecken