Användarvillkor

är ett socialt nätverk för musikintresserade. Här kan medlemmarna ladda upp sin musik och lyssna på andras musikalster, läsa musikteori, chatta med andra och hålla kontakt i musikvärlden. Global musix är en helt kostnadsfri sajt för alla som älskar musik och sajten drivs av . Genom att använda godkänner du de allmänna användarvillkoren.

Användaravtal

Det är viktigt att Du läser igenom nedanstående villkor innan Du accepterar dem. Genom Din acceptans ger Du även Globalmusix tillstånd att behandla de personuppgifter Du lämnar i registreringsformuläret.

1 TILLÄMPLIGHET OCH ÄNDRINGAR AV VILLKOR

1.1 Följande villkor styr förhållandet mellan Globalmusix och användarna av de tjänster som Globalmusix erbjuder på denna sajt.

1.2 Genom att anmäla sig och klicka på knappen "Jag accepterar" intygar Användaren att Användaren har läst, förstått och accepterat dessa villkor, att Användaren är över 18 år gammal, att Användaren har den rättshandlingsförmåga som krävs för att samtycka till ett sådant avtal eller att Användaren har tillåtelse från någon som är Användarens målsman, förmyndare eller god man om Användaren är minderårig eller omyndig samt att Användaren förbinder sig att följa alla avtalets villkor.

1.3 Dessa villkor träder automatiskt i kraft mellan parterna från och med det datum Användaren anmäler sig till Sajten. 1.4 Globalmusix förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Varje gång villkoren i detta avtal ändras kommer Globalmusix att informera användaren. Ändringarna träder dock i kraft mellan parterna redan vid införandet av villkorsändringen på Sajten och tillämpas för de varor och tjänster som utbjuds efter den tidpunkt ändringen trätt i kraft. Det åligger Användaren att regelbundet kontrollera om någon villkorsändring skett.

2 GLOBALMUSIX ROLL

2.1 Globalmusix förmedlar varor och tjänster till företag och privatpersoner. Globalmusix varken organiserar eller genomför några auktioner.

3- ANMÄLAN, ANVÄNDARKONTO

3.1 Anmälan till de tjänster som Globalmusix erbjuder förutsätter ingående av detta avtal. Användaren måste vidare fylla i ett registreringsformulär. Användaren förbinder sig härvid att fylla i korrekta och kompletta uppgifter samt att fortlöpande uppdatera dessa uppgifter.

3.2 När alla nödvändiga formaliteter för anmälan är avklarade tilldelas Användaren ett personligt användarkonto ("Användarkontot"), tillgängligt med hjälp av en anonym identifiering ("Användarnamn") och ett lösenord. Alla avgiftsbelagda aktiviteter på sajten skall göras efter inloggning på Användarkontot. Ingen annan användning av Användarkontot är tillåten.

3.3 Lösenordet är strängt personligt och konfidentiellt. Användaren förbinder sig att inte sprida sitt lösenord till andra. Användaren ansvarar för sådana handlingar som tredje man kan komma att göra via Användarens Användarkonto. Skulle Användaren få vetskap om att hans Användarkonto, Användarnamn eller lösenord kommit i orätta händer eller har blivit utsatt för missbruk, skall Användaren omedelbart meddela Globalmusix detta. Felaktig andvändning av användarkonto kan innebära att detta dras in med omdelbar verkan och användaren har därmed inte längre tillträde till sajten.

3.4 Företag som anmäler sig till Globalmusix förbinder sig att i användarnamnet förtydliga att det är ett företag, så att lösenord och användarnamn kan nyttjas av juridisk person med flera användare.

4- ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Globalmusix friskriver sig från allt ansvar som härstammar från tredje part. Globalmusix tar inte heller något ansvar för Objekten som sådana eller beskrivningarna härav. Globalmusix tar inte heller ansvar för skador som uppkommit i samband med nätverksstörningar eller andra tekniska fel och brister.

4.2 Såväl Sajten som utskick från Globalmusix kan innehålla alla typer av länkar till andra Internetsajter samt till innehåll på den egna sajten. Globalmusix kan på inget sätt hållas ansvarig för sådana externa sajter, vare sig vad gäller innehåll, tillgång eller annat.

4.3 Användaren åtar sig att hålla Globalmusix skadeslöst från allt ansvar som hänför sig till Användarens beteende, underlåtenhet eller Objekt, inklusive krav baserade på intrång i tredje mans rätt.

4.4 Globalmusix sammanlagda ansvar för skador som hänför sig till ett visst Objekt eller viss händelse/underlåtenhet kan inte i något fall överstiga femtusen (5000) kr.

5- PERSONUPPGIFTER

5.1 Användare samtycker härmed till att Globalmusix insamlar och behandlar personuppgifter enligt följande: - Globalmusix registrerar vid avtalets ingående och under avtalets varaktighet personuppgifter om Användaren för att Användaren skall kunna använda de tjänster som Globalmusix erbjuder och för att Globalmusix skall kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och utföra eventuella skyldigheter enligt lag. Utöver sådana ändamål kan personuppgifter komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål.
- För marknadsföringsändamål samt i affärs- och produktutvecklingssyfte kan även kundprofiler komma att skapas genom att Globalmusix spårar de aktiviteter Användaren utför på och i anslutning till Sajten och kopplar dessa till Användarens Användarkonto. Detta kan ske genom användning av cookies, dvs information som lagras i Användarens webbläsare, eller genom annan teknik.
- Globalmusix samlar in och tillhandahåller personuppgifter om Användaren från andra Användare än Användaren i syfte att tillhandahålla ett feedbacksystem.
- I syfte att tillföra och uppdatera sådana personuppgifter som Globalmusix bedömer utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter kan Globalmusix komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex. SPAR).
- Globalmusix kan komma att lämna ut Användarens personuppgifter till andra företag eller myndigheter.
- Globalmusix kan komma att överföra Användarens personuppgifter till land utanför EU/EES-området.
- Om Globalmusix skulle komma att ta ut en avgift för de transaktioner som görs på Sajten, kan Globalmusix komma att ta en kreditupplysning på Användaren.

5.2 Användarens e-postadress och liknande identifierande uppgifter kan komma att lämnas ut till annan Användare om Globalmusix har anledning att anta att så är nödvändigt för att Användarna skall kunna sluta försäljningsavtal eller för att Globalmusix tjänster annars skall kunna fungera enligt deras syfte. Användaren är medveten om och samtycker härmed till att så får ske.

5.3 Användaren kan alltid få tillgång till de personliga uppgifter som rör honom och som Globalmusix innehar och begära att de ändras eller stryks eller meddela att de inte längre får användas för direktmarknadsföringsändamål. Om Användaren begär att uppgifter ska tas bort som är nödvändiga för anmälan till Sajten har dock Globalmusix rätt att neka honom användande av Sajten i framtiden. Vid avslutandet av ett Användarkonto, kan uppgifter om Användaren behållas och arkiveras under tre år.

6- FEEDBACKSYSTEM

6.1 Som en serviceåtgärd tillhandahåller Globalmusix ett feedbacksystem, som gör det möjligt att informera andra Användare om Användares seriositet. Användare kan här uttala sig om andra Användare som de har handlat med. Användarna förbinder sig att använda denna tjänst ärligt och utan avsikt att skada annan Användare samt att inte sända in felaktig eller missvisande feedback.

7- RÄTTIGHETER

7.1 Användaren är fullt medveten om att Sajten som helhet tillhör Globalmusix och att alla immateriella rättigheter avseende Sajten (med undantag för den del av innehållet som Användaren lägger in) såsom till texter, fotografier, videor, program, ljud, musik, uppbyggnad, grafik, logotyper och design ägs eller licensieras av Globalmusix och är skyddade av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller alla andra immateriella rättigheter.

7.2 Användaren förbinder sig att inte ladda ner, återskapa, överföra, sälja eller distribuera innehållet på Sajten samt att inte heller på annat sätt nyttja de immateriella rättigheterna på Sajten, annat än i den omfattning så uttryckligen medges enligt dessa villkor.

8- UPPSÄGNING OCH MODIFIERING

8.1 Om Globalmusix finner anledning att anta att Användaren bryter eller har brutit mot något av dessa villkor har Globalmusix rätt att, utan förvarning eller kompensation, avsluta Användarens Användarkonto, ta bort data och filer som finns däri samt neka Användaren tillgång till alla eller delar av Globalmusix tjänster.

8.2 Globalmusix har rätt att av tekniska eller juridiska skäl ta bort Objekt från Sajten. Globalmusix kan inte hållas ansvarig för skador som kan följa av sådana handlingar.

8.3 Globalmusix förbehåller sig rätten att, utan förvarning eller kompensation, ta bort beskrivningar som innehåller uppenbara felskrivningar.

8.4 Globalmusix förbehåller sig rätten att utan förvarning eller kompensation ändra eller dra in tjänsterna på Sajten.

9- ÖVERLÅTELSE

9.1 Globalmusix - men inte Användaren - har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

10- TVISTER

10.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag (med bortseende från de lagvalsregler som svensk internationell privaträtt innehåller).